Non-infected and Infected Bronchogenic Cyst: The Correlation of Image Findings with Cyst Content
Hong Gil Jeon, Ju Hwan Park, Hye Min Park, Woon Jung Kwon, Hee Jeong Cha, Young Jik Lee, Chang Ryul Park, Yangjin Jegal, Jong-Joon Ahn, Seung Won Ra
Tuberc Respir Dis. 2014;76(2):88-92.   Published online 2014 Feb 27     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2014.76.2.88
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Surgical Experiences of Pediatric Cervical Bronchogenic Cysts: A Case Series of 6 Patients
Yanzhen Li, Shengcai Wang, Jun Tai, Jie Zhang, Lejian He, Nan Zhang, Xuexi Zhang, Qiaoyin Liu, Nian Sun, Xin Ni
Ear, Nose & Throat Journal.2021; : 014556132098219.     CrossRef
Cervical Bronchogenic Cyst Mimicking Thyroid Cyst
Sung Hoon Kang, Sung Min Jin, Hee Kyung Kim, Tae Mi Yoon
International Journal of Thyroidology.2017; 10(2): 118.     CrossRef